Obchodní podmínky

Naše produkty se týkají oboru diagnostiky vozidel, resp. autodiagnostiky. Tento internetový obchod je hlavně zaměřen na levnější autodiagnostiku pro domácí použití.

Objednávky

Objednávky zboží učiněné prostřednictvím našeho virtuálního obchodu jsou zásadně závazné. Po odeslání je objednávka zákazníkovi potvrzena na jeho uvedenou elektronickou adresu, tj. email.

Zboží je možno objednávat pouze v rámci České republiky,  objednávky z jiných zemí nelze bohužel realizovat. Pro objednávky ze zahraničí doporučujeme objednávat z webu www.mtaplus.cz.

Dodání zboží

Zboží je zákazníkovi odesíláno Českou poštou na dobírku nebo je možné jej odebrat osobně v centrálním skladu. Při platbě dobírkou je připočítáno k ceně objednávaného zboží poštovné a balné dle sazeb, resp. váhy. Pokud se ceny liší, budete před odesláním zboží informování s nutností odsouhlasení ze strany objednavatele. Zboží je výhradně zasílanou přepravcem Česká pošta. Jiný způsob přepravy (dopravy) není možný, není-li ve vyjímečných případech dohodnuto se zákazníkem jinak oproti potvrzení skrze e-mailovou komunikaci.

Možnost vrácení zboží

Pokud nebudete spokojeni s doručeným zbožím, můžete jej do 14 dnů od obdržení vrátit bez udání důvodu. V případě vrácení zboží je nutno zboží zaslat, pokud je to možné, v neporušeném obalu s veškerým dodaným příslušenstvím, fakturou (daňovým dokladem) a připsaným číslem účtu pro vrácení částky. Zboží je nutno zaslat na adresu centrálního skladu: (Herbenova 928/ 6, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory). Po obdržení vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající jeho kupní ceně zboží. V případě poškození zboží nebo zaslání nekompletního zboží zpět si prodejce vyhrazuje právo zboží vrátit a požadovat úhradu poštovného.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, shromažďuje dodavatel pouze za účelem zprostředkování objednávky. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, nepotvrdí-li zákazník jinak. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Obchodní podmínky

Všechny objednávky v našem obchodě se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu.

Záruka

Pokud není uvedeno jinak, na veškeré zboží prodané spotřebitelům je záruční doba 24 měsíců, která běží ode dne obdržení zboží. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace je třeba zaslat zboží na adresu centrálního skladu viz. kontakt. Pracovník reklamačního oddělení posoudí neprodleně povahu závady a informuje odběratele poštou nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží k odběrateli dodavatel, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Doba vyřízení reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručíme odběrateli bez zbytečných odkladů, tj. co v nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do pěti pracovních dnů, max. dle zákona je doba jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží.

Zboží uvedené na internetovém obchodě představuje nabídku dodavatele. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy. Na základě této skutečnosti dodavatel rezervuje objednané zboží.
Většina zboží je stále skladem, přesto dodavatel nezaručuje, že veškeré zboží je vždy k dispozici. Na základě objednávky dodavatel zašle potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží zákazníkovi.
Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na tuto chybu zákazník upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí zákazník nepotvrdí s aktuální cenou, vč. dopravy.
Náklady na balné a dopravu jsou uvedeny v přehledu objednávky. Zákazník potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.
Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailu s potvrzením objednávky zákazníkovi, popřípadě potvrzením aktuální ceny zákazníkem.
Zboží je zasíláno způsobem zvoleným zákazníkem. Přesný termín, kdy bylo zboží zasláno sdělí dodavatel na vyžádání na uvedený email v objednávce.
Zásilka je vypravována zásadně na adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce.
Kupní cena je splatná dle volby zákazníka buď předem úhradou celkové částky včetně nákladů na balné a dopravné na bankovní účet dodavatele nebo při převzetí zboží, tj. dobírkou.
Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen dodavatelem. V opačném případě dodavatel nezaručuje termín dodání zboží.
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně dodavateli a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu dodavatele. Zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a v nezničeném a kompletním původním obalu.
Zákazník je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu dodavatel sdělí, že objednané zboží bude odesláno zákazníkovi později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo zákazníkovi náleží, pokud je dodavatel v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.
Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi. Své odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů sdělit zákazníkovi.
Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka a dodavatele může stanovit zákon.
Na veškeré dodávané spotřební zboží je poskytována zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u dodavatele, popřípadě u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem.
Pokud zákazník platně odstoupí od kupní smlouvy, má dodavatel povinnost vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky určené zákazníkem, nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od splnění všech povinností zákazníka vůči dodavateli.
Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem se uskutečňuje emailem a nevylučuje-li to povaha věci, lze informovat též telefonicky. Ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.

Při objednání zboží s volbou platby převodem je zboží zasíláno nejdříve v den připsání částky na účet.

Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na internetovém obchodě. Dodavatel má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu zákazníka. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má zákazník právo zvolit zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má zákazník povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost dodavateli.